توجه

* سایت مذکور فقط در شبکه اینترانت شرکت ملی نفت( داخلی شرکت ملی نفت) قابل رویت می باشد.

* در صورتیکه به شبکه اینترانت شرکت ملی نفت ایران دسترسی ندارید برای برقراری ارتباط  با این شبکه از طریق شرکت مخابرات استان و یا شرکت خطوط لوله و مخابرات اقدام فرمایید.

راهنما جهت ارائه به مسئولین محترم شبکه، شرکتها، برای تنظیمات اینترانتی(شبکه داخلی شرکت ملی نفت) .